Hoe ziet een kerkdienst eruit?

Wellicht weet u niet goed wat u van een kerkdienst moet verwachten of hoe een kerkdienst verloopt. Hieronder vindt u een uitleg op de liturgie (programma) van onze kerkdiensten. U kunt hier lezen wat de inhoud is van de verschillende onderdelen van de liturgie die wij volgen.

Zoals gezegd bent u van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen. De zitplaatsen in de kerk zijn vrij. Ook kunt u aan de koster, die in de hal van de kerk aanwezig is, vragen of hij/ zij met u meeloopt naar de kerkzaal om een plaats aan te wijzen.

Als u een kerkdienst bijwoont zal het u wellicht opvallen dat de vrouwen in onze kerk een hoed dragen. De grondslag hiervoor vinden wij in de Bijbel (1 Korinthe 11 : 5). Heeft u als vrouw geen hoed mee, voelt u zich dan niet bezwaard om binnen te komen en de dienst bij te wonen.

De psalmen die wij zingen tijdens de kerkdienst en het gedeelte uit de Bijbel dat wij lezen, zijn aangekondigd op de liturgieborden in de kerkzaal. Een kerkdienst duurt ongeveer 1,5 uur.

 

Inleidend orgelspel

Voordat de kerkdienst begint, wordt het orgel al bespeeld. Dit geeft rust onder de kerkbezoekers en het leidt onze gedachten naar de inhoud van de gespeelde psalmen als een voorbereiding op de preek.

 

Binnenkomen van de kerkenraad

Bij de aanvang van de dienst komt de kerkenraad de kerkzaal binnen. De predikant wordt door de ouderling van dienst naar de preekstoel gebracht en de zegen van God toegewenst.

Als er geen predikant voorgaat, is er een leesdienst. Dit betekent dat een van de ouderlingen een preek voorleest. Bijvoorbeeld een preek die door een van de huidige predikanten van ons kerkverband is geschreven.

 

Stil gebed

Aansluitend aan de binnenkomst van de kerkenraad is er een moment van stil gebed. Sommige mannen staan onder dit gebed als teken van eerbied aan God, de vrouwen blijven zitten.

In het stil gebed kunt u persoonlijk God vragen de kerkdienst te zegenen, de predikant of ouderling te helpen in het preken of bij het lezen en bidden. In het bijzonder mag u dan aan de HEERE God vragen of Hij u tijdens de preek persoonlijk door Zijn Woord wil raken. U kunt ook vragen of de Heere u wilt helpen om de preek goed te kunnen onthouden en of u niet afgeleid wordt tijdens de preek. Om onszelf in het bidden niet te laten afleiden, gebeurt het bidden altijd met gesloten ogen en gevouwen handen.

 

Votum en zegen

Het votum wordt uitgesproken door de predikant. Met het uitspreken van het votum begint de echte kerkdienst. Votum is een Latijns woord. Het betekent “wens of gebed”. In het votum belijden wij dat God ons in de dienst bij elkaar heeft geroepen en bidden wij gemeenschappelijk God om Zijn hulp en ondersteuning.

Na het votum volgt de zegen. Omdat de predikant deze zegengroet uitspreekt als gevolmachtigde van Christus, ontvangen wij als gemeente deze groet ook in de gebedsgestalte: met gesloten ogen en gevouwen handen. De zegengroet wordt beëindigd door het “Amen” van de predikant.

 

Zingen van de openingspsalm

De predikant of ouderling noemt vervolgens de openingspsalm (of één van de gezangen die in ons psalmboek achter de psalmen staan). Als in de voorafgaande week een lid van de gemeente is overleden, dan wordt dit eerst afgekondigd en is de keus van de openingspsalm daar op afgestemd. In onze kerk zingen wij de psalmberijming die in het jaar 1773 is samengesteld.

 

Lezen van de Wet of de Geloofsbelijdenis

Na het zingen worden door een diaken de Tien Geboden (in de morgendienst) of de Apostolische Geloofsbelijdenis (in de middagdienst) gelezen.

De Tien Geboden (ook wel de Wet des Heeren genoemd) kunt u vinden in Exodus 20 : 1-17 en in Deuteronomium 5 : 6-21. Het voorlezen van de Wet heeft drie functies: De Wet is eigenlijk de spiegel waarin wij, bij het licht van Gods Geest, onze zonden zien tegenover God. Iedereen wordt opgeroepen om zijn of haar eigen hart en leven te toetsen aan de norm die God in de Tien Geboden stelt. Met de wens en het gebed dat de Wet ons brengt naar het verlossende werk van de Heere Jezus Christus aan het kruis. De Wet is ook een “regel van dankbaarheid”. Als wij de Heere God dienen met ons hart, willen wij niets liever dan zo te leven als Hij in de Bijbel van ons vraagt. Het naleven van Gods geboden, doen wij dan uit liefde tot Hem, door genade en uit dankbaarheid.

De Apostolische Geloofsbelijdenis die achter in de Bijbel staat en 's middags wordt uitgesproken, heeft een ander karakter dan de Wet. Bij het luisteren naar de Geloofsbelijdenis horen en belijden wij de kern van het christelijke geloof zoals die door de kerk door en over de hele wereld wordt beleden.

 

Lezen van een gedeelte uit de Bijbel

Vervolgens wordt door een diaken een gedeelte uit de Bijbel voorgelezen, ook wel schriftlezingen genoemd. Vaak is dit het gedeelte waar de preek over zal gaan. Het lezen van de Bijbel is één van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens de dienst. Als wij een gedeelte uit de Bijbel horen voorlezen, is het God die op dat moment direct tot ons spreekt. De Bijbel is immers Zijn Woord.

 

Openbaar gebed

Na het lezen van het Bijbelgedeelte volgt een gezamenlijk gebed. In dit gebed vraagt de predikant of de ouderling onder meer om een zegen over de dienst. In de morgendienst worden eveneens de zorgen van de leden van de gemeente aan God voorgelegd (voorbede) en wordt gedankt voor het goede dat God in de voorgaande periode heeft geschonken (dankzegging). In de middagdienst wordt er vaak gebeden voor onder andere de scholen, de overheden, het koninklijk huis, evangelisatie en zending.

 

Collectezang

Na het gebed worden er enkele verzen van een psalm gezongen. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. Het collecteren wordt gedaan door de diakenen. Bij de eerste ronde wordt er geld ingezameld voor de diaconie (de hulp aan arme gezinnen en goede doelen), tijdens de tweede ronde voor de kerk (het onderhouden van de predikant, de kerkdienst, kerkelijke activiteiten en kosten voor het kerkgebouw).

 

Preek

De preek is de uitleg en de toepassing van het gelezen gedeelte uit de Bijbel. Door middel van de preek wordt het Woord van God zoals dat in de Bijbel staat aan iedereen uitgelegd en de opdracht uit 2 Timotheüs 4 : 2 (Predikt het Woord) uitgevoerd. In iedere preek zal de predikant een bepaalde tekst uitkiezen als “centrum” van de preek. Hij legt de context van het Bijbelgedeelte uit en werkt de gekozen tekst uit aan de hand van een aantal aandachtspunten. Zowel de eis van Gods Wet als het Evangelie van de genade in Jezus Christus komen in iedere preek aan de orde.

Bij de afronding van de preek wordt soms heel specifiek op de toepasbaarheid van de inhoud van de preek voor ons persoonlijke geestelijk leven ingegaan, maar vaak gebeurt dit ook al tijdens de preek. De preek wordt altijd afgesloten met het woord ‘Amen’.

De preek beslaat een groot deel van de duur van de kerkdienst. De uitleg van wat God door Zijn Woord tot ons heeft te zeggen en hoe wij dat in ons eigen leven kunnen toepassen vinden wij belangrijk. De preek wordt één- en soms tweemaal onderbroken door het zingen van een psalm. Door deze onderbrekingen blijft er de aandacht van de mensen bij de preek. De psalmen sluiten aan bij wat er in de preek wordt overdacht.

 

Dankgebed

Na de preek volgt het dankgebed. In het dankgebed wordt God gedankt voor het Woord dat Hij gaf, voor de uitleg en voor de krachten die Hij de predikant of ouderling heeft geschonken om zijn werk te doen. Ook wordt God gevraagd of Hij Zijn Woord wil zegenen. Ook bij dit gebed staan de meeste mannen, en blijven de vrouwen zitten.

 

Slotzang

Vervolgens wordt een afsluitende psalm gezongen.

 

Mededelingen kerkenraad

Na de slotzang worden er mededelingen namens de kerkenraad gedaan. Bijvoorbeeld over (kerkelijke) bijeenkomsten in de week.

 

Zegengroet

Ten slotte volgt de zegengroet of zegenbede uit de Avondzang. De hele gemeente gaat dan staan, dus de mannen en de vrouwen, en iedereen neemt de gebedshouding aan: gesloten ogen en gevouwen handen. Vervolgens spreekt de voorganger de zegen van de Drie-enige God uit.

 

Weggaan van de kerkenraad en uitleidend orgelspel

De ouderling van dienst wacht dan de predikant onder aan de preekstoel op en wenst hem Gods Zegen. Dan verlaat de kerkenraad als eerste de kerkzaal. Als het orgel begint te spelen verlaten ook de overige aanwezigen de kerk.

 

Deurcollecte

Bij het verlaten van de kerkzaal is er een extra collecte bij de deur. De bestemming daarvan wordt u aan het einde van de dienst meegedeeld.

 

Vragen?

Heeft u een vraag naar aanleiding van het lezen van deze uitleg of nadat u een dienst hebt bijgewoond. Schroom niet om deze te stellen.